Prijava - 1. GinFest

Elektronska prijava sudionika na:

Cijena izlaganja:
200,00 € + PDV

 

Krajnji rok za prijavu:
01.03.2024.

OPĆI UVJETI IZLAGANJA:

Opći uvjeti izlaganja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu, kao izlagača i MESAP-a d.o.o. kao Organizatora.

 

  1. Izlagač prijavljuje svoje sudjelovanje na 1.GinFestu, 23.03.2024. godine (u daljnjem tekstu: Festival ) Prijavom koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Potpisanom i ovjerenom Prijavom Izlagač izjavljuje da je suglasan s Općim uvjetima i da ih prihvaća.
  2. U slučaju da izlagač otkaže već zaključenu Prijavu obvezuje se podmiriti nastale troškove. Izlagač mora Organizatoru pismeno otkazati nastup najmanje 10 dana prije početka festivala. Ukoliko Organizator ne prihvati otkazivanje sudjelovanja ili se on uruči u vremenu manjem od 10 dana od početka festivala, Izlagaču će se zaračunati cjelokupan naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.
  3. Izlagač je dužan najkasnije jedan dan prije početka ( 22.03.2024. )  ili na prvom danu festivala do najkasnije 16:00h urediti i opremiti svoj izložbeno-prodajni prostor.
  4. Neposrednu prodaju na festivalu Izlagač će obavljati u skladu s važećim propisima i ukoliko je za istu registriran.
  5. Izlagač se obvezuje da će u radnom vremenu festivala, od 17 do 02 sati, biti prisutan u svom prostoru, te da će po završetku festivala organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvom ih je preuzeo.
  6. Organizator će prema popunjenoj Prijavi ispostaviti ugovor i račun za naručeni izložbeno-prodajni prostor koja je odmah plativa na račun organizatora broj HR89 2340 0091 1160 2126 3 otvorenog kod PBZ d.d. . Na fakturi biti će naznačeno dospijeće u čijem se roku račun mora platiti. Nakon izvršene uplate Organizator jamči dogovoreni prostor i poziciju. Za zakašnjelo plaćanje ispostavljene fakture od strane Organizatora uslijediti će opomene. Ugovor je sastavljen u dva primjerka, te je izlagač dužan najkasnije na prvom danu festivala ovjereni primjerak vratiti Organizatoru.

ELEKTRONIČKI OBRAZAC PRIJAVE:

This form was created by ChronoForms 8