N A T J E Č A J za izbor direktora/icu Društva

MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA društvo s ograničenom odgovornošću za priređivanje sajmova i izložbi i ostale poslovne aktivnosti (skraćeno : MESAP d.o.o.), Nedelišće, Marčec Josipa 27, objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor direktora/icu Društva

Kandidat/kinja za direktora/icu Društva mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

-        visoka stručna sprema ili viša stručna sprema ekonomskog ili tehničkog usmjerenja,

-        najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u gospodarstvu (prednost  će imati kandidati koji imaju iskustvo u organiziranju sajmova),

-        organizacijske sposobnosti i sklonost timskom radu,

-        da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 , 52/00 , 118/03 , 107/07, 146/08 , 137/09 , 125/11 , 152/11 , 111/12 , 68/13 , 110/15 ) .

-        da izradi i prezentira program rada ili prijedlog poslovnih aktivnosti za uspješno ostvarivanje ciljeva Društva.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:

-        životopis

-        dokaz o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjeren preslik)

-        dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u gospodarstvu ili na organiziranju sajmova  – ugovor o radu, odgovarajuće rješenje, i sl. (original ili ovjereni preslik)

-        program rada ili prijedlog poslovnih aktivnosti iz kojih je moguće ocijeniti da će se uspješno ostvarivati ciljevi društva

-        domovnicu (original ili ovjereni preslik)

-        potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od šest mjeseci (original ili ovjereni preslik)

-        izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. ZTD-a

Direktor se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na kojoj su vidljivi datum i vrijeme u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Natječaj za direktora MESAP-a d.o.o.“ zaključno sa 28.12.2016. ( do tog datuma prijave treba predati na poštu ) na adresu: MESAP d.o.o., 40 305 Nedelišće, Marčec Josipa 27.

Društvo MESAP d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom  natječaju, te  isti poništiti.

Predsjednik Nadzornog odbora :

Dražen Žvorc

Download:

Natječaj za direktora MESAP-a